Tỷ giá Bitcoin BTC 비트 코인
48.955 $
▼ -3.30%
Tỷ giá Ethereum ETH 이더 리움
3.844 $
▼ -5.01%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
583,49 $
▼ -3.64%
Tỷ giá Cardano ADA 카르 다노
2,32 $
▲ 21.14%
Tỷ giá Dogecoin DOGE 도지 코인
0,512694 $
▼ -4.99%
Tỷ giá Tether USDT 밧줄
1,00 $
▼ -0.01%
Tỷ giá XRP XRP XRP
1,41 $
▲ 0.62%
Tỷ giá Polkadot DOT 폴카 닷
47,83 $
▲ 12.71%
Tỷ giá Internet Computer ICP ICP
266,52 $
▼ -15.04%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
1.224 $
▼ -6.86%
Tỷ giá Uniswap UNI Uniswap
38,47 $
▼ -2.19%
Tỷ giá Litecoin LTC 라이트 코인
309,05 $
▼ -6.06%
Tỷ giá Chainlink LINK 체인 링크
43,48 $
▼ -5.50%
Tỷ giá Stellar XLM 주요한
0,733054 $
▲ 9.21%
Tỷ giá USD Coin USDC USD 코인
0,999996 $
▲ 0.01%
  1. Home icon당신은 여기 있습니다:
  2. 홈페이지
  3. 모든 암호 화폐
  4. 바이 낸스 코인 가격 지수
  5. 바이 낸스 코인 BNB / USD 및 분석 차트

바이 낸스 코인 BNB / USD 및 분석 차트


더 읽어보기: 차트 BNB/BTC - 차트 BNB/ETH - 차트 BNB/USDT